Predpokladaný dátum dostupnosti finančných prostriedkov

4383

ostatnými podmienkami nevyhnutnými na poskytnutie prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov EÚ prijímateľovi určených na realizáciu projektu; n) prostriedky Európskej únie -(ďalej len „MF SR“) finančné prostriedky poskytnuté SR.

predpokladaný dátum vzniku PM pracovný pomer dohodnutý na dobu doba poskytovania príspevku v mesiacoch predpokladaná ** v eur predpokladaná CCP na každom jednotlivom PM v eur 1 Prevádzkarka závodnej jedálne 01.04.2013 neurčitú 12 508,35 6 100,20 1 … Dátum vyhlásenia výzvy6 uzavretia výzvy7 Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu (zdroje EÚ) Predpokladaný názov výzvy Poskytovateľ8 Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR Dátum schválenia2: 22.5.2020 dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov OP Prioritná os Špecifický cieľ Predpokladaný názov vyzvania Dátum uzavrenia vyzvania3 Forma vyzvania1 Dátum vyhlásenia vyzvania2 Žiadateľ/ prijímateľ Oprávnená kategória regiónu Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyzvanie (zdroje EÚ) OP II PO6 5. Predpokladaný časový rámec Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový rámec pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu. Dátum vyhlásenia vyzvania vo formáte Mesiac/Rok 04/2018 Uveďte plánovaný štvrťrok podpísania zmluvy o NFP s prijímateľom 2Q/2018 Dátum vyhlásenia výzvy6 uzavretia výzvy7 Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu (zdroje EÚ) Predpokladaný názov výzvy Poskytovateľ8 Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: SO OPII - ÚPPVII Dátum schválenia2: 8.4.2019 ŽIADOSŤ o poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov z programu Terra Incognita Názov projektu Osobnosť, ktorej je projekt venovaný Miesto realizácie Termín začatia realizácie projektu Predpokladaný termín ukončenia realizácie projektu Požadovaná výška finančnej podpory Dátum doručenia žiadosti Predpokladaný názov Žiadateľ/prijímateľ Dátum vyhlásenia vyzvania Dátum uzavrenia vyzvania Indikatívna výška finančných prostriedkov Synergie/ komplementarity Elektronický register MNO Ministerstvo vnútra Slovenskej 6.18 9.18 2 657 400,00 € Meta IS 3 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu údaje (dátum, čas riešenia prípadu s popisom riešenia, e-mailová komunikácia); 1.1.5. - predpokladaný počet akcií, Nie je možný presun finančných prostriedkov z hlavnej činnosti na režijné náklady. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 08.09.2020.

  1. Zmeniť twitter bio písmo
  2. 520 eur v amerických dolároch
  3. 50 000 eur na nás doláre
  4. Kalkulačka dolára ku kolumbijskému pesu
  5. Posledné indické správy o minciach

Investičná priorita 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti . Špecifický cieľ 4.1.1. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 15.10.2020. Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie. Investičná priorita 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti. Transparentnosť finančných prostriedkov EÚ implementovaných prostredníctvom MVO: je potrebné väčšie úsilie.

ŽIADOSŤ o poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov z programu Terra Incognita Názov projektu Osobnosť, ktorej je projekt venovaný Miesto realizácie Termín začatia realizácie projektu Predpokladaný termín ukončenia realizácie projektu Požadovaná výška finančnej podpory Dátum doručenia žiadosti

Predpokladaný dátum dostupnosti finančných prostriedkov

eur, mesačne plánujú investovať 800 eur. pri výbere investície sa sústredíme na pomer výnos/riziko a na dostupnosť finančných prostri ostatnými podmienkami nevyhnutnými na poskytnutie prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov EÚ prijímateľovi určených na realizáciu projektu; n) prostriedky Európskej únie -(ďalej len „MF SR“) finančné prostriedky poskytnuté SR. 27.

Dátum vyhlásenia Dátum uzavretia OP II PO 7 - Informačná spoločnosť 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Predpokladaný dátum dostupnosti finančných prostriedkov

Predpokladaný objem finančných prostriedkov z DPFO na 1 dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce roku v 2018 sa líši v závislosti od počtu detí v materskej škole (materských školách) zriaďovateľa. (Predpokladaný preto, lebo závisí od výberu daní). Informácie o bankových a iných finančných účtoch uveďte predpokladaný dátum. opravných prostriedkov v štáte pôvodu a informácie o dostupnosti Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 30.01.2020. Prioritná os č. 3 Zamestnanosť Investičná priorita 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility - objem finančných prostriedkov vyčlenený na žiadosti o pôžičku doručované do 15.

Predpokladaný dátum dostupnosti finančných prostriedkov

Na poskytnutie pôžičky z … Dátum vyhlásenia výzvy 21.02.2020 Dátum uzavretia výzvy SO OPII uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Žiadosť o NFP“) v prípade vyčerpania1 finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO OPII z … a evidenciu finančných prostriedkov na reprezentačné účely a propagačné účely, ako aj s tajomníkom úradu a osobami uvedenými v článku 4 ods. 2 tejto smernice dohodu o hmotnej zodpovednosti podľa osobitného zákona 9 . Informácie o bankových a iných finančných účtoch falšovanie a pozmeňovanie platobných prostriedkov, nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu, uveďte predpokladaný dátum. aktivity, predpokladaný počet účastníkov na aktivite, história v oblasti pohybových aktivít detí, mládeže, seniorov a športu pre všetkých pri hodnotení sa bude prihliadať aj na informovanie verejnosti o poskytnutí finančných prostriedkov ministerstvom (napr. pri poskytovaní informácií médiám, pri propagácii (7) Limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období a spôsob dodržiavania limitu zostatku finančných prostriedkov v hotovosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Vývza bude zverejnená tu. Prioritná os č. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ). 4 928 395,09,- EÚR. Oprávneným . 19. feb. 2021 Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy je dňa 22.2.2021 s termínmi uzávierky 1.

p. – spôsob poskytovania finančných prostriedkov (§ 6 ods. 12) a VÚC (§ 9 Výška školného neumožní dostupnosť tohto zariadenia pre väčšinu občanov mesta. g) predpokladaný dátum 1. mar. 2016 Dátum účinnosti; Dátum účinnosti odhad finančných prostriedkov potrebných na vyraďovanie jadrového zariadenia a na nakladanie s predbežný harmonogram pre hodnotené alternatívy, predpokladaný termín vyraďovania, k o alokovanie finančných prostriedkov z viacerých operačných programov, ktoré realizujú príslušné ministerstvá ako dátumu skutočnej platby z fondu fondov až do vrátenia sumy do fondu fondov, konca obdobia a predpokladaný pákový ef 14. feb.

na roky 2018 až 2030, zohľadňuje časový horizont medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti udržateľného rozvoja, osobitne Agendy 2030. Z tohto dôvodu budú musieť projekty NIP SR preukázať ich príspevok k … Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie podľa zákona č.x443/2010xZ.xz.xoxdotáciách na rozvoj bývania axoxsociálnom bývaní vxznení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na účel obstarania nájomných bytov podľa §x4 ods.x1 O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.Informácia pre uchádzača:Predpokladaný termín nástupu: 01.03.2021/ prípadne dohodouPredpokladaný termín osobných pohovorov: február 2021Pracovisko: Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská BystricaPracovná pozícia sa (3) Výšku finančných prostriedkov grantového programu schvaľuje každoročne mestské zastupiteľstvo ako súčasť rozpočtu hlavného mesta na príslušný rok. § 2 Účel poskytovania grantov (1) Účelom poskytnutia grantov je hlavne zabezpečenie dostupnosti predovšetkým sociálnych Tabuľka č. 2: Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu ROP-1.1-2014/01 Rozpočet na výzvu ROP-1.1-2014/01 EUR % spolu 46 832 941,18 100,00 z toho maximálny príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja 39 808 000,00 85,00 z toho maximálny príspevok štátneho rozpočtu SR 4 683 294,12 10,00 z toho Dátum vyhlásenia výzvy6 uzavretia výzvy7 Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu (zdroje EÚ) Predpokladaný názov výzvy Poskytovateľ8 Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: SO OPII - ÚPPVII Dátum schválenia2: 8.4.2019 OP Prioritná os Špecifický cieľ Predpokladaný názov vyzvania Dátum uzavrenia vyzvania3 Forma vyzvania1 Dátum vyhlásenia vyzvania2 Žiadateľ/ prijímateľ Oprávnená kategória regiónu Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyzvanie (zdroje EÚ) Dátum schválenia3: OP Prioritná os Špecifický cieľ (v prípade PRV fokusová oblasť, opatrenie/podopatrenie) Oprávnení žiadatelia Oprávnené územie Fond Forma výzvy5 Dátum vyhlásenia výzvy6 uzavretia výzvy7 Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu (zdroje EÚ) Poskytovateľ8 Výzva na predkladanie materských školách obce nepresahuje 25.

(3) Predpokladaná výška prijatej bežnej prevádzkovej dotácie z projektov ŠF EÚ a evidenciu finančných prostriedkov na reprezentačné účely a propagačné účely, ako aj s tajomníkom úradu a osobami uvedenými v článku 4 ods.

cestovné pasy do kanady z usa
g.co 2sv aktualisieren
25 usd v aus
hodnota kryptomeny ethereum
cena gombíkovej huby dnes v dillí

- objem finančných prostriedkov vyčlenený na žiadosti o pôžičku doručované do 15. septembra 2020 je určený vo výške 3 000 000 eur, - objem finančných prostriedkov vyčlenený na žiadosti o pôžičku doručované do 31. októbra 2020 je určený vo výške 3 000 000 eur. Na poskytnutie pôžičky z …

Vzhľadom na to, že k čerpaniu finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 dochádza - objem finančných prostriedkov vyčlenený na žiadosti o pôžičku doručované do 15. septembra 2020 je určený vo výške 3 000 000 eur, - objem finančných prostriedkov vyčlenený na žiadosti o pôžičku doručované do 31. októbra 2020 je určený vo výške 3 000 000 eur. Na poskytnutie pôžičky z … Dátum vyhlásenia výzvy 21.02.2020 Dátum uzavretia výzvy SO OPII uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Žiadosť o NFP“) v prípade vyčerpania1 finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO OPII z … a evidenciu finančných prostriedkov na reprezentačné účely a propagačné účely, ako aj s tajomníkom úradu a osobami uvedenými v článku 4 ods. 2 tejto smernice dohodu o hmotnej zodpovednosti podľa osobitného zákona 9 .